Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  27.03.2024 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.03.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  27.03.2021 Godišnji po prestanku funkcije
  10.02.2020 Godišnji po prestanku funkcije
  24.09.2019 30 dana od dana prestanka funkcije
  12.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.03.2018 Godišnji po prestanku funkcije
  06.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.09.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  01.04.2016 Godišnji po prestanku funkcije
  01.04.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Milovan Baždar

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Milovan Baždar Crnogorsko Herceg Novi

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
VD Direktora/ice Opština Herceg Novi Uprava lokalnih javnih prihoda - Herceg Novi 14.01.2022 19.01.2023 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
VD Direktora/ice / Uprava lokalnih javnih prihoda - Herceg Novi
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.304,00
15.648,00 Opština 14.01.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Penzija Penzija iz Republike Hrvatske
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
330,00
3.960,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 60 Milovan Baždar 100% Kupovina
Kuća, , 165 Milovan Baždar 100% Kupovina
Poslovni prostor, , 640 Milovan Baždar 100% Gradnja
Građevinsko zemljište, , 546 Milovan Baždar 100% Kupovina
Građevinsko zemljište, , 510 Milovan Baždar 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Milovan Baždar Jeep Patriot 2008 Kupovina
Oružje Milovan Baždar Lovačka puška sač,aroca TOZ 1976 Kupovina
Oružje Milovan Baždar revolver "Zastava ARMS" 1995 Ugovor o poklonu
Oružje Milovan Baždar Lovačka puška "CZ" 1980 Kupovina
Oružje Milovan Baždar Lovačka puška "Merkel" 1981 Kupovina
Oružje Milovan Baždar Lovačka puška "Winchester" 1978 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 3.792,00 Euro Milovan Baždar
Tekući račun 4.065,00 Euro Milovan Baždar

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Herceg Novi, 29.03.2023