Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  12.01.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  12.01.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  12.01.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.06.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  01.02.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  11.04.2020 Godišnji po prestanku funkcije
  29.03.2019 Godišnji po prestanku funkcije
  28.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.01.2018 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Milica Kostić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Milica Kostić Palikuća Crnogorsko Herceg Novi
Bračni supružnik Ivan Kostić Kostić Crnogorsko Herceg Novi
kćerka T K K Crnogorsko Herceg Novi
kćerka L K K Crnogorsko Herceg Novi

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Odbornik/ca SO Herceg Novi SO Herceg Novi 26.11.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Institut za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD Igalo Fond za zdravstveno osiguranje Odbor direktora Predsjednik/ca OD 10.05.2021 21.12.2021 Da Ne

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Odbornik/ca / SO Herceg Novi
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
225,00
1.350,00 Opština 27.12.2021
-
Predsjednik/ca OD / Institut za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD Igalo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
524,61
4.196,88 Ostalo 10.05.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao D.O.O."ČISTOĆA" HERCEG NOVI
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
995,00
11.940,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
IVAN KOSTIĆ Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
350,00
4.200,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Milica Kostić VW PASAT 2010 Kupovina
Motorna vozila Ivan Kostić PEUGEOT 2002 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
POTROŠAČKI 22.08.2018 10.000,00 199,59 Euro Milica Kostić

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Herceg Novi, 12.01.2022