Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  30.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  13.10.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Bojana Femić Radosavović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Bojana Femić Radosavović Femić Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Nikola Radosavović Radosavović Crnogorsko Podgorica
kćerka N R R Crnogorsko Podgorica
Sin F R R Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
VD izvršnog direktora Vlada Crne Gore Fond za inovacije Crne Gore 14.09.2021 04.11.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 53 Nikola Radosavović 100% Kupovina
Stan, , 65 Nikola Radosavović 100% Razmjena
Stan, , 36 Nikola Radosavović 100% Razmjena
LIvada, , 1479 Nikola Radosavović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 5509 Nikola Radosavović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 1156 Nikola Radosavović 100% Nasledstvo
LIvada, , 5190 Nikola Radosavović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 5078 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Šuma, , 4162 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 489 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 98 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Šuma, , 12924 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 1583 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Ostalo, Porodična stambena zgrada, 84 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Ostalo, Pomoćna zgrada, 32 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
LIvada, , 2250 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Ostalo, Dvorište, 500 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Ostalo, Pomoćna zgrada, 40 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Ostalo, Pomoćna zgrada, 32 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
LIvada, , 3826 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 1660 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Ostalo, Stambeni prostor, 67 Nikola Radosavović 50% Nasledstvo
Ostalo, Porodična stambena zgrada, 161 Nikola Radosavović 2,22% Gradnja
Ostalo, Porodična stambena zgrada, 162 Nikola Radosavović 2,22% Gradnja
LIvada, , 161 Nikola Radosavović 2,22% Ostalo
Ostalo, Dvorište, 500 Nikola Radosavović 2,22% Ostalo
LIvada, , 16 Nikola Radosavović 2,22% Ostalo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Bojana Femić Radosavović Toyota Yaris 1.3 VVT-I 5V 2007 Kupovina
Motorna vozila Nikola Radosavović Toyota Land Cruiser 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
9.000,00 Euro Nikola Radosavović

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Um Akademija 100% Bojana Femić Radosavović Da

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
Obične akcije EURF Euro Bojana Femić Radosavović

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 13.10.2021