Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  01.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Dušan Vukić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Dušan Vukić Vukić Crnogorsko Herceg Novi Herceg Novi
Bračni supružnik Sandra Vukić Čerović Crnogorsko Herceg Novi
ostali Vasilisa Pavićević Pavićević Crnogorsko Herceg Novi

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore JP Regionalni vodovod "Crnogorsko primorje" 03.06.2021 01.09.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Sandra Vukić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
337,50
4.050,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 102 Dušan Vukić 25% Nasledstvo
Kuća, , 60 Dušan Vukić 25% Nasledstvo
LIvada, , 48 Dušan Vukić 25% Nasledstvo
Ostalo, , 500 Dušan Vukić 25% Nasledstvo
Pašnjak, , 100 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 703 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 170 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 110 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 1610 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 621 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, , 490 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 721 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Njiva, , 185 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 1120 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 1105 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 115 Dušan Vukić 33,33% Nasledstvo
Stan, , 56 Dušan Vukić 50% Ugovor o poklonu
Šuma, , 3957 Dušan Vukić 11,11% Nasledstvo
Stan, , 61 Sandra Vukić 33,33% Kupovina
Kuća, , 125 Sandra Vukić 16,66% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Gotovinski 19.08.2020 7.000,00 109,17 Euro Sandra Vukić

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Herceg Novi, 01.07.2021