Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  31.03.2022 Godišnji po prestanku funkcije
  19.04.2021 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  21.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  07.10.2020 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  31.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  01.04.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Nikola Vukićević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Nikola Vukićević Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Jelena Vukićević Krkić Crnogorsko Podgorica
kćerka Jovana Vukićević Vukićević Crnogorsko Podgorica
Sin M V V Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Uprava za ljudske resurse (Uprava za kadrove) Ispitivač ISPITNA KOMISIJA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA 20.03.2014 30.09.2019 Ne Ne
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Član REVIZORSKI ODBOR 15.11.2019 25.05.2020 Ne Ne
AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera" predsjednik REVIZORSKI ODBOR 01.06.2018 15.07.2020 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
SMATSA -Kontrola letenja Srbija i Crna Gora DOO Beograd Vlada Crne Gore Skupština Član/ica Skupštine 15.02.2013 29.04.2021 Da Ne
Montenegro Airlines AD Podgorica Vlada Crne Gore Odbor direktora Predsjednik/ca OD 01.07.2014 04.09.2014 Da Da

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca OD / Montenegro Airlines AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.160,00
18.960,00 Država 01.07.2014
-
Predsjednik/ca OD / Montenegro Airlines AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.187,00
22.309,00 Država 01.07.2014
-
Član/ica Skupštine / SMATSA -Kontrola letenja Srbija i Crna Gora DOO Beograd
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
950,00
11.400,00 Ostalo 15.02.2013
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
ISPITNA KOMISIJA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA / Ispitivač / Uprava za ljudske resurse (Uprava za kadrove)
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
459,00
4.131,00 Država 20.03.2014
-
30.09.2019
REVIZORSKI ODBOR / predsjednik / AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
3.000,00 Ostalo 01.06.2018
-
REVIZORSKI ODBOR / Član / Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
250,00 Ostalo 15.11.2019
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
JELENA VUKIĆEVIĆ KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
780,00
9.360,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, TROSOBAN, 86m2 Nikola Vukićević 100% KUPOVINA

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Nikola Vukićević AUDI 80 - RASHODOVAN 1990 Kupovina
Motorna vozila Nikola Vukićević AUDI A6 2013 Kupovina
Motorna vozila Jelena Vukićević RENAULT CLIO 3 2008 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 24.000,00 Euro Nikola Vukićević
Tekući račun 5.000,00 Euro Nikola Vukićević

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Jadransko Brodogradilište 447 Euro
Jadran Perast 67 Euro
Zif Hlt Fond 53893 Euro
Budvanska Rivijera 250 Euro
Otrant Komerc 62 Euro
Barska Plovidba 130 Euro
Plantaže 5300 Euro
Kombinat Aluminijuma 100 Euro
Mig 1272 Euro
Trend Fond 5000 Euro
Crnogorski Telekom Ad Podgorica 3096 Euro
Elektroprenos 150 Euro
Atlas Mont Fond 30000 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
STAMBENI 20.12.2016 20.000,00 37,00 Euro Nikola Vukićević

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 31.03.2020